Zgłaszanie transgranicznych uzgodnień (schematów) podatkowych

25 czerwca 2018 r. weszła w życie dyrektywa 2018/822 zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych.

Uzgodnienie transgraniczne

Pojęcie „uzgodnienia transgranicznego” dotyczy schematów o charakterze transgranicznym posiadających cechę wskazującą na potencjalne zagrożenie unikaniem opodatkowania (schematy optymalizacyjne, schematy podatkowe). Dotyczy to zarówno uzgodnień standaryzowanych (marketable arrangements), jak i opracowywanych na zamówienie (bespoke arrangements).

Zgodnie z definicją legalną, „uzgodnienie transgraniczne” oznacza uzgodnienie (lub szereg uzgodnień, może obejmować jeden etap lub więcej niż jedną część), które dotyczy więcej niż jednego państwa członkowskiego albo państwa członkowskiego i państwa trzeciego, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • nie wszyscy uczestnicy uzgodnienia są rezydentami do celów podatkowych tej samej jurysdykcji;
  • co najmniej jeden uczestnik uzgodnienia jest jednocześnie rezydentem do celów podatkowych więcej niż jednej jurysdykcji;
  • co najmniej jeden uczestnik uzgodnienia prowadzi działalność w innej jurysdykcji za pośrednictwem stałego zakładu zlokalizowanego w tej jurysdykcji, a uzgodnienie stanowi część lub całość działalności gospodarczej tego stałego zakładu;
  • co najmniej jeden uczestnik uzgodnienia prowadzi działalność w innej jurysdykcji nie będąc jej rezydentem do celów podatkowych ani nie posiadając stałego zakładu zlokalizowanego w tej jurysdykcji;
  • takie uzgodnienie może mieć wpływ na automatyczną wymianę informacji lub na wskazanie własności rzeczywistej.

Raportowanie

Dyrektywa nakłada obowiązek zgłaszania uzgodnień transgranicznych, w tym już w odniesieniu do których dokonano pierwszej czynności służącej ich wdrożeniu w okresie pomiędzy dniem wejścia w życie dyrektywy (tj. 25 czerwca 2018 r.) a datą rozpoczęcia jej stosowania (tj. 1 lipca 2020 r.).

Obowiązek przekazania informacji o schematach podatkowych do organów podatkowych będzie spoczywał w pierwszej kolejności na pośrednikach (doradcach podatkowych, radcach prawnych, adwokatach, pracownikach instytucji finansowych), którzy opracowują i wdrażają schematy podatkowe.

Pośrednik

Dyrektywa za „pośrednika” uznaje osobę, która opracowuje, wprowadza do obrotu, organizuje lub udostępnia do wdrożenia podlegające zgłoszeniu uzgodnienie transgraniczne lub zarządza wdrażaniem takiego uzgodnienia.

Termin ten obejmuje również osobę, która, uwzględniając odpowiednie fakty i okoliczności i w oparciu o dostępne informacje i właściwą wiedzę fachową i orientację wymagane do świadczenia takich usług, zdaje sobie sprawę lub można racjonalnie oczekiwać, że zdaje sobie sprawę, że podjęła się udzielić, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowywania, wprowadzania do obrotu, organizowania, udostępniania do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia podlegającego zgłoszeniu uzgodnienia transgranicznego.

Aby zostać uznaną za pośrednika, dana osoba musi spełnić co najmniej jeden z następujących warunków dodatkowych:

  • być rezydentem do celów podatkowych w państwie członkowskim;
  • posiadać stały zakład w państwie członkowskim, za którego pośrednictwem świadczone są usługi dotyczące uzgodnienia;
  • być zarejestrowana w państwie członkowskim lub podlegać przepisom prawa państwa członkowskiego;
  • być zarejestrowana w stowarzyszeniu zawodowym związanym z usługami prawnymi, podatkowymi lub doradczymi w państwie członkowskim.

Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę, że za pośrednika w rozumieniu dyrektywy może zostać uznany również „podmiot wspomagający podatnika”, a ponadto – w zależności od konkretnych okoliczności – także biegły rewident, notariusz, osoba świadcząca usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, doradca inwestycyjny, bank lub inna instytucja finansowa oraz pracownicy takich podmiotów.

Implementacja dyrektywy

Implementacja przepisów dyrektywy do krajowych systemów prawnych ma nastąpić najpóźniej do 31 grudnia 2019 r. Ministerstwo Finansów pracuje nad wdrożeniem dyrektywy do polskiego porządku prawnego.

Podstawa prawna: dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych.

Źródła: komunikat MF z 13 czerwca 2018 r. 

Data publikacji: 1 sierpnia 2018 r.

Masz pytania lub potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie opisywanych zagadnień, skontaktuj się z nami.