Ważny wyrok dla przedstawicieli handlowych i zleceniodawców

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) świadczenie wyrównawcze przysługuje po rozwiązaniu umowy agencyjnej w trakcie okresu próbnego.

Francuski Sąd Kasacyjny zwrócił się do TSUE z wątpliwością, czy prawo do świadczenia wyrównawczego przedstawiciela handlowego/agenta znajduje zastosowanie do umowy agencyjnej rozwiązanej w trakcie okresu próbnego. W opinii francuskiego sądu, dyrektywa unijna 86/653 nie odnosi się do okresu próbnego umowy agencyjnej.

TSUE w swoim wyroku jednoznacznie stwierdził, że dyrektywa nie reguluje umów agencyjnych w kontekście okresu próbnego, ponieważ takie postanowienie mieści się w granicach swobody umów.

Ponadto, prawo do świadczenia wyrównawczego nie ma na celu karać rozwiązania umowy agencyjnej lecz służy rekompensacie przedstawiciela handlowego/agenta za jego wykonane usługi (ewentualnie poniesione straty lub wydatki na ich rzecz), z których zleceniodawca będzie czerpał korzyści także po zakończeniu umowy.

W konsekwencji, nie można odmówić prawa do świadczenia wyrównawczego lub odszkodowania przedstawicielowi handlowemu/agentowi na podstawie faktu, że umowa została rozwiązana w trakcie trwania okresu próbnego w sytuacji, gdy zostały spełnione wymagane przez dyrektywę przesłanki.

Źródło: komunikat prasowy TSUE (51/18).

In English: Important judgment of the Court of Justice of the European Union (CJEU) for parties of the agency contracts