Utrwalona praktyka interpretacyjna

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przyniesie nową instytucję prawną, którą jest utrwalona praktyka interpretacyjna właściwego organu.

Po wprowadzeniu utrwalonej praktyki nie zawsze będzie niezbędne wnioskowanie do organów administracji o wydanie interpretacji indywidualnych, chroniącymi przed negatywnymi konsekwencjami wykładni przepisów.

Przez utrwaloną praktykę interpretacyjną rozumie się wyjaśnienia zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, dominujące w wydawanych w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym – dominujące w trakcie danego okresu rozliczeniowego oraz w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego – interpretacjach.

Interpretacje organu będą (po anonimizacji danych) niezwłocznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej danego organu (na jego stronie podmiotowej).

Jak wskazuje uzasadnienie projekt, zmiana ma zmniejszyć ilość wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych, poprawić ekonomikę pracy organów administracji, jednocześnie chroniąc przedsiębiorców przed ponoszeniem konsekwencji zmiany wykładni przepisów (bez zmiany przepisów), chroniąc także tych przedsiębiorców nieposiadających interpretacji indywidualnych.

Podstawa: Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (projekt ustawy).