UOKiK kontra banki

UOKiK zakwestionował informowanie przez banki o zmianach postanowień umownych wyłącznie za pomocą wiadomości elektronicznych przesyłanych w ramach wewnętrznego serwisu.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów informowanie przez Credit Agricole S.A. konsumentów (stron umowy o rachunek bankowy) o proponowanych zmianach postanowień umownych (w tym wysokości opłat i prowizji) w trakcie trwania umowy wyłącznie za pomocą wiadomości elektronicznych przesłanych w ramach wewnętrznego serwisu internetowego, który nie spełnia definicji trwałego nośnika informacji.

Ponadto, jak wykazało postępowanie, Credit Agricole nie miał podstaw prawnych do takich zmian.

Jednocześnie UOKiK stwierdził zaniechanie stosowania tej praktyki z końcem stycznia 2015 r., bank dobrowolnie zobowiązał się do zmiany działania i rekompensaty na rzecz klientów, którzy zostali dotknięci praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

W toku jest jeszcze 16 postępowań, w których UOKiK bada legalność sposobu informowania konsumentów o zmianach w umowach wyłączenie za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

(dm)

Źródło: decyzja UOKiK nr RBG –2/2017 z 10 maja 2017 r., komunikat prasowy UOKiK  z 2 czerwca 2017 r.