Na gruncie dyrektywy VAT umowa najmu z opcją wykupu to „świadczenie usług” czy „dostawa towarów”?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) rozstrzygnął, że umowa zawierająca opcję wykupu, z której warunków finansowych można wywnioskować, że skorzystanie z opcji wykupu jawi się jako jedyny gospodarczo racjonalny wybór, to na gruncie dyrektywy VAT jest to dostawa towaru.

Sprawa dotyczyła spółki Mercedes-Benz Financial Services UK, która w swojej ofercie ma trzy rodzaje umów wzorcowych w celu finansowania użytkowania samochodów: standardową umowę najmu, umowę leasingu oraz umowę najmu z opcją wykupu.

Z punktu widzenia dyrektywy VAT Trybunał nie miał wątpliwości, że umowa najmu należy do kategorii umów o „świadczenie usług” (dyrektywa 2006/112/WE) i w rezultacie podlega opodatkowaniu w odniesieniu do każdej opłaty miesięcznej, a podstawę opodatkowania stanowi kwota opłaty miesięcznej.

Wątpliwości nie było także w ocenie umowy leasingu, która stanowi „dostawę towarów”. W rezultacie podatek jest należny w całości w chwili wydania pojazdu, a podstawę opodatkowania stanowi całkowita cena dostawy.

Przedmiotem rozważań pozostała umowa najmu z opcją wykupu, a mianowicie czy mieści się ona w ramach unijnej definicji „dostawy towarów”.

TSUE w oparciu o cele systemu VAT (tj. pewność prawa i ułatwienie dokonywania czynności związanych ze stosowaniem VAT poprzez uwzględnienie obiektywnego charakteru danej transakcji) rozstrzygnął, że umowę najmu, która zawiera opcję wykupu należy interpretować jako transakcję „dostawy towarów”, jeżeli z warunków finansowych umowy można wywnioskować, że skorzystanie z opcji wykupu jawi się jako jedyny gospodarczo racjonalny wybór, którego leasingobiorca może dokonać w odpowiednim czasie, jeżeli umowa została do końca wykonana. W konsekwencji podatek od takiej transakcji należny jest w całości w chwili wydania pojazdu, a podstawę opodatkowania stanowi całkowita cena dostawy.

(dm)

Źródło: wyrok TSUE w sprawie C‑164/16.