Umorzenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców bez potrzeby wniosku

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców udzielone przez starostę (za pośrednictwem urzędów pracy) w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 miały początkowo podlegać umorzeniu na wniosek przedsiębiorcy, ale czerwcowa nowelizacja ustawy zniosła ten wymóg.

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców udzielone do kwoty 5.000 zł na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374), będą umarzane z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie, a spełnienie warunku umorzenia zweryfikuje urząd pracy.

Czytaj też: Co oznacza mikro, mały, średni i duży przedsiębiorca?

Pożyczka wraz z odsetkami zostanie umorzona pod warunkiem prowadzenia przez mikroprzedsiębniorcę działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Przepisy zostały znowelizowane art. 77 pkt. 39 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086).