Ukryty monitoring pracowników

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał kolejny wyrok w sprawie zastosowania ukrytego monitoringu w stosunku do pracowników.

Sprawa zawisła przed sądami hiszpańskimi, które rozstrzygały na niekorzyść pracowników. W konsekwencji pracownicy skierowali skargę na naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Postępowanie miało na celu zbadanie m.in. czy stosujący ukryty monitoring pracodawca naruszył prawo do prywatności pracowników.

Przedsiębiorca poinformował pracowników swojego sklepu o instalacji systemu monitoringu (w Hiszpanii, podobnie jak w Polsce, taka informacja jest obowiązkowa), a w tym samym czasie zamontowano kilka ukrytych kamer, o których pracownicy nie mieli pojęcia.

Przedsiębiorca motywował instalację ukrytych kamer wykryciem znaczących strat i kradzieży w ciągu kilku miesięcy poprzedzających ich instalację. Nagrania potwierdziły podejrzenia i ujawniły kradzieże mienia przedsiębiorcy i w konsekwencji pracownicy zostali zwolnieni.

Trybunał po analizie sprawy i znajdujących zastosowanie regulacji stwierdził, że sądy hiszpańskie dokonały błędnego wyważenia pomiędzy prawem do prywatności pracowników a prawem do ochrony własności pracodawcy, czym naruszona została Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Sędziowie podkreślili (choć nie jednogłośnie), że pracodawca zastosował metody nieproporcjonalne do celu i przede wszystkim uchybił wymaganiom przepisów prawa hiszpańskiego w zakresie informowania pracowników o zastosowaniu monitoringu wizyjnego.

W związku z powyższym naruszeniem rząd Hiszpanii został zobowiązany (stosunkiem głosów 4 za, 3 przeciw) do zapłaty każdemu ze skarżących po 4 tys. euro za szkody niemajątkowe.

Rząd Hiszpanii wniósł o przekazanie sprawy do Wielkiej Izby, a wniosek został przyjęty i Trybunał w poszerzonym składzie stwierdził brak naruszenie Konwencji uznając, że ingerencja w prywatność pracowników była w tym przypadku proporcjonalna.

Sędziowie podkreślili, że ukryty monitoring może zostać uznany za proporcjonalny i uzasadniony w przypadkach posiadania racjonalnych podejrzeń co do poważnych naruszeń i wynikających z nich strat, w szczególności kiedy sytuacja może dotyczyć więcej niż jednego pracownika i ogólnej atmosfery braku zaufania w miejscu pracy.

Trybunał po analizie całej sprawy zwrócił uwagę, że jedynie nadrzędny wymóg dotyczący ochrony interesów publicznych lub prywatnych może uzasadniać brak uprzedniej informacji o zastosowaniu monitoringu.

Wyrok Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest ostateczny .

Źródło: wyroki Trybunału w sprawie López Ribalda i inni przeciwko Hiszpanii.