Udogodnienia dla mikroprzedsiębiorców w zakresie stosowania RODO

Ustawa zapewniająca stosowanie RODO ułatwiła mikroprzedsiębiorcą jego stosowanie.

Mikroprzedsiębiorcy mogą spełnić obowiązek informacyjny RODO w zakresie umów zawieranych w lokalu lub poza lokalem przedsiębiorcy (w tym na odległość) przez wywieszenie stosownych informacji w widocznym miejscu lub udostępnienie na stronie internetowej.

Powyższa możliwość jest jednak wyłączona w sytuacji, w której osoba, której dane dotyczą, nie ma możliwości faktycznego zapoznania się z informacjami określonymi w art. 13 RODO.

Sposób i forma realizacji obowiązku informacyjnego w ramach powyższych regulacji została pozostawiona do wyboru administratorowi (przedsiębiorcy), dlatego zaleca się każdorazową ocenę sposobu realizacji obowiązku biorąc pod uwagę, jakie dane są zbierane i okoliczności, w jakich dochodzi do ich przetwarzania w ramach procesu zawierania umów.

Ustawodawca jednoznacznie wyłączył powyższe udogodnienie dla mikroprzedsiębiorców, którzy przetwarzają lub udostępniają dane szczególne (np. dane o zdrowiu, dane biometryczne).

W ustawie znalazły się również wyjątki od wyłączenia stosowania udogodnienia w zakresie obowiązku informacyjnego dla administratorów, którzy udostępniają dane innym administratorom, w tym przypadku administrator nadal będzie mógł korzystać z udogodnienia, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na udostępnienie danych albo udostępnienie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze.

Podział (na przetwarzających i udostępniających) i powyższe wyjątki (dla przedsiębiorców udostępniających dane szczególne) budzą pewne wątpliwości interpretacyjne i mogą powodować problemy praktyczne ponieważ zgodnie z RODO „przetwarzanie” obejmuje swym zakresem pojęciowym czynności „udostępniania”.

Podstawa prawna: ustawa zapewniająca stosowanie RODO (Dz.U. z 2019 r., poz. 730).