Trudna sytuacja przedsiębiorcy: zawieszenie działalności, umorzenie składek i inne opcje

Przedsiębiorcy, którzy z uwagi na epidemię koronowirusa, znaleźli się w trudnej sytuacji, mają możliwość zawieszenia działalności gospodarczej oraz skorzystania z opcji umorzenia, ulgi w spłacie, odroczenie płatności lub rozłożenia na raty składek na ubezpieczenie społeczne.

Zawieszenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników lub który zatrudnia tylko pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej.

W przypadku przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zawiesić działalność można na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni, a w przypadku przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zawieszenie może trwać od 30 dni do 24 miesięcy.

Umorzenie należności względem ZUS

Należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek na te ubezpieczenia mogą być w uzasadnionych przypadkach umarzane.

Ubezpieczony musi wykazać, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie jest w stanie opłacić tych należności, ponieważ pociągnęłoby to zbyt ciężkie skutki dla zobowiązanego i jego rodziny.

Rozporządzenie wskazuje sytuacje szczególne, a wśród nich straty materialne w wyniku nadzwyczajnych zdarzeń powodujących, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić zobowiązanego możliwości dalszego prowadzenia działalności oraz przewlekłą chorobę zobowiązanego lub konieczność sprawowania opieki nad przewlekle chorym członkiem rodziny, pozbawiającej zobowiązanego możliwości uzyskiwania dochodu umożliwiającego opłacenie należności.

Umorzenie wymaga złożenia wniosku i decyzji ZUS.

Inne opcje

Dodatkowo w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy mogą wnosić o udzielenie ulgi w ich spłacie, odroczenie płatności lub rozłożenie ich na raty.

W każdym z tych przypadków należy spełnić określone przesłanki i złożyć wniosek do ZUS.

Uproszczona forma pomocy

W związku z koronawirusem ZUS zgodził się na uproszczone formy pomocy w zakresie odroczenia płatności:

  • odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
  • zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Wniosek można złożyć elektronicznie, pocztą lub w placówce ZUS. Należy wykazać, jak sytuacja związana z pandemią wpłynęła na sytuację finansową firmy.