Terminy zapłaty w umowach (transakcjach) handlowych

Szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych określa – będąca implementacją dyrektywy europejskiej – ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 684 ze zm.).

Transakcja handlowa

Ustawę stosuje się do transakcji handlowych, których stronami są m.in. przedsiębiorcy, osoby wykonujące wolny zawód, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, zagraniczni przedsiębiorcy oraz przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Ustawa definiuje „transakcję handlową” jako umowę pomiędzy wyżej wskazanymi podmiotami, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością.

Terminy zapłaty

Ustawa wprowadza szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych, w szczególności:

  • jeżeli strony przewidziały w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może po upływie 30 dni żądać odsetek ustawowych, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie swojego świadczenia, do dnia zapłaty, nie później niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego;
  • jeżeli strony nie przewidziały w umowie terminu zapłaty, wierzycielowi (bez wezwania) przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, po upływie 30 dni liczonych od dnia spełnienia przez niego świadczenia do dnia zapłaty.

Ponadto strony transakcji handlowej nie mogą ustalać daty doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi.

Termin weryfikacji towaru lub usługi

W zakresie terminu weryfikacji towaru lub usługi ustawa wskazuje, że jeżeli strony transakcji handlowej przewidziały w umowie zbadanie towaru lub usługi celem potwierdzenia zgodności towaru lub usługi z umową, ustalony w umowie termin tego badania nie może być rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela i nie może przekraczać 30 dni licząc od dnia otrzymania towaru lub usługi.

Wysokość odsetek

Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych ogłasza minister gospodarki. Obecnie jest to 9,5% w stosunku rocznym.

Bezwględność stosowania

Co ważne: w drodze umowy nie można ograniczyć lub wyłączyć wskazanych w ustawie uprawnień wierzyciela oraz obowiązków dłużnika, a postanowienia takie są nieważne i w ich miejsce znajdują zastosowanie wskazane przepisy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013, poz. 403 ze zm.).

Data publikacji: 6 lutego 2017 r.

Masz pytania lub potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie opisywanych zagadnień, skontaktuj się z nami.