Termin przedawnienia roszczeń pasażerskich

Sąd Najwyższy (SN) w uchwale stwierdził, że roszczenie o odszkodowanie przewidziane w rozporządzeniu nr 261/2004, przedawnia się w terminie rocznym zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi umowy przewozu.

Prawo do odszkodowania przysługuje na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Wymienione rozporządzenie nie precyzuje terminu przedawnienia roszczenia.

Ponadto Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku (C-139/11) stwierdził, że termin na wytoczenie powództwa został wyznaczony w konwencji montrealskiej, czy też jest ustalany zgodnie z innymi przepisami, zwłaszcza przepisami danego państwa członkowskiego.

W związku z rozbieżnością w orzekaniu polskich sądów powszechnych, SN podjął uchwałę mającą na celu ujednolicenie orzekania w zakresie przedmiotowego odszkodowania i ustalił roczny termin przedawnienia roszczeń, biorąc za podstawę termin określony w przepisach o umowie przewozu osób.

Źródła:

  • uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2017 (III CZP 111/16),
  • rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91,
  • wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 listopada 2012 r. (C‑139/11).