Surowe kary za fikcyjne faktury

Sejm przyjął ustawę o zmianie kodeksu karnego wprowadzającą nowe przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów.

Ustawa przewiduje, że kto wystawia fakturę lub faktury, podając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury lub faktur używa podlega karze.

Ustawa przewiduje surowe kary za przestępstwa przeciwko wiarygodności faktury lub faktur, przykładowo kara 25 lat pozbawienia wolności będzie grozić osobie, która dopuszcza się przestępstwa podrabiając lub przerabiając fakturę (lub faktury) w celu użycia za autentyczną, której wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości – pięć milionów złotych.

Ponadto będzie możliwość zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary, jeżeli sprawca m.in. ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, wskazał czyny pozostające w związku oraz zwrócił korzyść majątkową w całości lub w istotnej części, co więcej: sąd będzie mógł orzec obok kary pozbawienia wolności karę grzywny do 3000 stawek dziennych.

Jak wskazuje uzasadnienie projektu, celem zmian jest likwidacja lub ograniczenie zjawiska wyłudzenia podatku VAT oraz zapewnienie ochrony podstawowych interesów Skarbu Państwa. W 2013 roku organy kontroli skarbowej wykryły fikcyjne faktury na kwotę 19,7 mld złotych, w 2014 – 33,7 mld zł. w 2015 – 81,9 mld zł.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Projekt został przyjęty przez Sejm i przekazany do Prezydenta i Senatu.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk 888), dane NIK: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-przeciwdzialaniu-wyludzaniu-vat.html).