Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej

Projekt Ministerstwa Rozwoju zakłada skrócenie obowiązkowego okresu przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej z 50 do 10 lat.

Krótszy, dziesięcioletni okres ma obowiązywać przy założeniu, że ZUS będzie gromadził informacje wystarczające do ustalenia i przyznania świadczenia z ubezpieczenia społecznego, gwarantując bezpieczeństwo otrzymania wybranego świadczenia oraz prawidłowego ustalenia jego wysokości.

Ponadto projekt ma umożliwić fakultatywną możliwość gromadzenia i przechowywania akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej – obecnie w takiej formie pracodawcy mogą jedynie pomocniczo gromadzić dokumentację pracowniczą, a podstawową formą pozostaje wersja papierowa.

Zmianie ulegnie także świadectwo pracy, które rozszerzone zostanie o informacje niezbędne dla ZUS oraz o załącznik w postaci zaświadczenia o wysokości osiąganych zarobków w trakcie trwania stosunku pracy, co ma odciążyć pracodawców z obowiązku przekazywania druków ZUS RP–7, ZUS Z–3 oraz świadectw i zaświadczeń wystawianych dla celów emerytalnych i rentowych.

Projekt ma na celu przede wszystkim ograniczenie kosztów ponoszonych przez pracodawców z tytułu długotrwałego papierowego przechowywania akt osobowych pracowników.

Autorzy projektu przewidują wejście w życie regulacji z dniem 1 stycznia 2018 r.

Źródło: projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.