Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Rząd przedstawił Sejmowi projekt ustawy o utworzeniu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Rzecznik ma stać na straży praw i wolności mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Od kandydata na Rzecznika wymagane będzie wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne, nieposzlakowana opinia, brak przynależności do partii politycznej, a także co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie wykonywania działalności gospodarczej lub reprezentowania interesów przedsiębiorców.

Rzecznik powoływany będzie przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki na sześcioletnią kadencję, a do jego zadań należeć będzie m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców, pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej, inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego.

Do wykonywania swoich zadań Rzecznik będzie mógł korzystać z szeregu uprawnień, w tym będzie mógł (z urzędu lub na wniosek):

  • występować do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących działalności gospodarczej,
  • występować do właściwych organów z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych,
  • informować właściwe organy nadzoru lub kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organów administracji publicznej,
  • występować do Sądu Najwyższego z wnioskami w sprawie rozstrzygnięcia rozbieżności wykładni prawa w zakresie przepisów prawnych dotyczących działalności gospodarczej,
  • występować do Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskami o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych,
  • zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi i skargi kasacyjne do sądu administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi.

Rządowy projekt jest elementem tzw. „Konstytucji Biznesu” – szeregu ustaw zmieniających otoczenie prawne dotyczące przedsiębiorców.

(dm)

Źródło: projekt ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (druk nr 2052).