Rząd będzie wspierać nowe inwestycje

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.

Wsparcie polegać będzie na udzieleniu przedsiębiorcy zwolnienia od podatku dochodowego. Minister gospodarki w drodze rozporządzenia określi obszary wsparcia, na których wyznaczeni zarządcy będą wykonywać określone w ustawie zadania.

Zwolnienia podatkowe będą dotyczyć wyłącznie dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na określonym w decyzji obszarze.

Zarządzający obszarem

Zarządzający obszarem będzie wspierał rozwój nowych inwestycji biorąc pod uwagę potrzeby rozwojowe regionu i cele gospodarcze.

Do zadań zarządzającego będzie należało prowadzenie działań zmierzających do powstawania nowych inwestycji i ich rozwoju poprzez m. in.:

  • udostępnianie przedsiębiorcom (na podstawie umowy) składników mienia,
  • gospodarowanie składnikami mienia w sposób ułatwiający przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej,
  • świadczenie nieodpłatnych usług informacyjnych na rzecz przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie,
  • pomoc przedsiębiorcom w kontaktach z administracją publiczną,
  • rekomendowanie przedsiębiorcom optymalnej lokalizacji nowych inwestycji.

Decyzja o wsparciu

Na wniosek przedsiębiorcy decyzję o przyznaniu wsparcia wydawać będzie minister gospodarki.

Wsparcie będzie udzielane na czas określony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15, a konkretny czas wsparcia zależny będzie od intensywności pomocy publicznej ustalonej dla danego obszaru.

Decyzja wydawana będzie na podstawie kryteriów ilościowych i jakościowych, które zostaną sprecyzowane w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Ewidencja

Na potrzeby programu wsparcia nowych inwestycji powstanie ewidencja prowadzona w systemie teleinformatycznym, w której będą gromadzone szczegółowe dane dotyczące przedsiębiorców korzystających z programu wsparcia.

Źródło: rządowy projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (druk 2307).