Rodzaje podpisów elektronicznych

Identyfikacja elektroniczna została ujdenolicona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczniem woli złożonym w formie pisemnej, chyba że zastrzeżono inaczej w umowie lub ustawie.

Oświadczeniem woli jest także podpis pod tekstem, który może być własnoręczny lub elektroniczny.

Rozporządzenie wprowadza szereg definicji klaryfikujących proces identyfikacji elektronicznej, do najważniejszych należą:

(1) „Uwierzytelnianie” oznacza proces elektroniczny, który umożliwia identyfikację elektroniczną osoby fizycznej lub prawnej, lub potwierdzenie pochodzenia oraz integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;

(2) „Podpisującym” jest osoba fizyczna, która składa podpis elektroniczny (osoba prawna nie może składać podpisu elektronicznego, tylko osoba fizyczna umocowana do tego działająca w imieniu osoby prawnej);

(3) „Podpis elektroniczny” oznacza dane (unikalne) w postaci elektronicznej, które są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w postaci elektonicznej, i które użyte są przez podpisującego jako podpis;

(4) „Zaawansowany podpis elektroniczny” oznacza „podpis elektroniczny”, który spełnia dodatkowe wymogi:

  • jest unikalnie przyporządkowany podpisującemu;
  • umożliwia ustalenie tożsamości podpisującego;
  • jest składany przy użyciu danych służących do składania „podpisu elektronicznego”, których „podpisujący” może, z dużą pewnością, użyć pod wyłączną swoją kontrolą;
  • jest powiązany z danymi podpisanymi w taki sposób, że każda późniejsza zmiana danych jest rozpoznawalna;

(5) „Kwalifikowany podpis elektroniczny” oznacza „zaawansowany podpis elektroniczny”, który dodatkowo:

  • jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania „podpisu elektronicznego”;
  • opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego.

Podpisy elektroniczne lub inne elektroniczne sposoby uwierzytelniania są świadczone przez tzw. dostawców usług zaufania (kwalifikowanych albo niekwalifikowanych), którymi mogą być osoby fizyczne lub prawne.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (L 257/73).
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).