RODO: w jakim terminie administrator musi odpowiedzieć na żądanie?

RODO określa termin na udzielenie przez administratora danych osobowych odpowiedzi na zgłoszone żądanie przez osobę, której dane dotyczą.

Podstawowy termin

Jeżeli osoba żąda informacji realizując przysługujące jej prawa (m. in. otrzymania potwierdzenia celu przetwarzania, okresu przechowywania, ograniczenia przetwarzania, sprostowania lub usunięcia danych) to administrator bez zbędnej zwłoki udziela takiej osobie informacji o działaniach podjętych w związku z takim żądaniem.

Prawodawca unijny doprecyzowuje pojęcie ‘bez zbędnej zwłoki’ dodając: ‘w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania’. W praktyce może się zdarzyć, że samo żądanie nie wystarczy i administrator będzie prosił o podanie dodatkowych informacji celem identyfikacji osoby w bazie danych. Od momentu zweryfikowania danej osoby, administrator ma miesiąc na udzielenie stosownych informacji.

Przedłużenie terminu

Administrator może przedłużyć miesięczny termin o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W takiej sytuacji administrator danych informuje osobę żądającą przed upływem miesiąca o takim przedłużeniu terminu wraz z podaniem przyczyn opóźnienia.

Niepodjęcie działań przed administratora

Jeżeli pomimo żądania, administrator nie podejmie żadnych działań i nie prześle żądanych informacji, to niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania – informuje żądającego o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej.