Close

11.06.2018

RODO: uprawnienia organu nadzorczego (część 3 z 3)

Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO) przyznaje szereg uprawnień organom nadzorczym w zakresie doradztwa i wydawania zezwoleń.

W poprzednich artykułach omówiliśmy uprawnienia organów nadzorczych w ramach prowadzonego postępowania oraz uprawnienia naprawcze. W tym artykule wskażemy uprawnienia w zakresie wydawania zezwoleń i uprawnienia doradcze.

Uprawnienia doradcze i udzielanie zezwoleń

RODO w zakresie wydawania zezwoleń i uprawnień doradczych przyznaje organom nadzorczym następujące kompetencje:

  • udzielanie porad administratorowi;
  • wydawanie, z własnej inicjatywy lub na wniosek, opinii przeznaczonych dla parlamentu narodowego, rządu państwa członkowskiego lub – zgodnie z prawem państwa członkowskiego – innych instytucji i organów oraz ogółu społeczeństwa we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych;
  • zezwalanie na przetwarzanie (jeżeli jest wymagane);
  • opiniowanie i zatwierdzanie projektów kodeksów postępowania;
  • akredytowanie podmiotów certyfikujących;
  • udzielanie certyfikacji i zatwierdzanie kryteriów certyfikacji;
  • przyjmowanie standardowych klauzul ochrony danych;
  • zezwalanie na klauzule umowne;
  • zezwalanie na uzgodnienia administracyjne;
  • zatwierdzanie wiążących reguł korporacyjnych.
Organ nadzorczy

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prezesowi Urzędu przysługuje immunitet, tzn. nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania.

Czytaj także:
RODO: uprawnienia organu nadzorczego (część 1 z 3)
RODO: uprawnienia organu nadzorczego (część 2 z 3)
Kary za naruszenie RODO
Czy można pójść do więzienia za nielegalne przetwarzanie danych osobowych?
Podstawy prawne: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.