RODO: uprawnienia organu nadzorczego (część 1 z 3)

RODO przyznaje szereg uprawnień organom nadzorczym.

Kategorie uprawnień

Przyznane organom nadzorczym uprawnienia można podzielić na kilka kategorii: uprawnienia przysługujące w ramach prowadzonego postępowania, uprawnienia naprawcze, uprawnienia w zakresie wydawania zezwoleń oraz uprawnienia doradcze.

Uprawnienia w ramach postępowania

W zakresie pierwszej z wymienionych kategorii, tj. uprawnień w ramach prowadzonego postępowania, RODO nadaje organom nadzorczym następujące uprawnienia:

  • nakazanie administratorowi i podmiotowi przetwarzającemu, a w stosownym przypadku przedstawicielowi administratora lub podmiotu przetwarzającego, dostarczenia wszelkich informacji potrzebnych organowi nadzorczemu do realizacji swoich zadań;
  • prowadzenie postępowań w formie audytów ochrony danych;
  • dokonywanie przeglądu udzielonych certyfikacji;
  • zawiadamianie administratora lub podmiotu przetwarzającego o podejrzeniu naruszenia niniejszego rozporządzenia;
  • uzyskiwanie od administratora i podmiotu przetwarzającego dostępu do wszelkich danych osobowych i wszelkich informacji niezbędnych organowi nadzorczemu do realizacji swoich zadań;
  • uzyskiwanie dostępu do wszystkich pomieszczeń administratora i podmiotu przetwarzającego, w tym do sprzętu i środków służących do przetwarzania danych, zgodnie z procedurami określonymi w prawie unijnym lub w prawie państwa członkowskiego.
Organ nadzorczy

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zlikwidowano funkcję Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

Niezależność

Organ nadzorczy jest z mocy prawa niezależny w sprawowaniu swojej funkcji, a jego członkowie pozostają wolni od bezpośrednich i pośrednich wpływów zewnętrznych oraz nie zwracają się do nikogo o instrukcje ani ich od nikogo nie przyjmują.

Poufność 

Prezes Urzędu, zastępcy Prezesa Urzędu, a także pracownicy Urzędu są obowiązani zachować w tajemnicy informacje, o których dowiedzieli się w związku z wykonywaniem czynności służbowych. Obowiązek zachowania w tajemnicy tych informacji trwa także po zakończeniu kadencji albo zatrudnienia.