RODO: co wpływa na wysokość kary?

RODO wskazuje czynniki, które organ nadzorczy bierze pod uwagę przy ustalaniu wysokości kary finansowej.

Organ nadzorczy (w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) może nałożyć administracyjną karę pieniężną w ramach swoich uprawnień naprawczych.

Czynniki, które organ nadzorczy bierze pod uwagę

Rozważając nałożenie administracyjnej kary pieniężnej oraz ustalając jej wysokość, organ nadzorczy zwraca w każdym indywidualnym przypadku należytą uwagę na:

 • charakter, wagę i czas trwania naruszenia przy uwzględnieniu charakteru, zakresu lub celu danego przetwarzania, liczby poszkodowanych osób, których dane dotyczą, oraz rozmiaru poniesionej przez nie szkody;
 • umyślny lub nieumyślny charakter naruszenia;
 • działania podjęte przez administratora lub podmiot przetwarzający w celu zminimalizowania szkody poniesionej przez osoby, których dane dotyczą;
 • stopień odpowiedzialności administratora lub podmiotu przetwarzającego z uwzględnieniem środków technicznych i organizacyjnych wdrożonych przez nich (na mocy art. 25 i 32 RODO);
 • wszelkie stosowne wcześniejsze naruszenia ze strony administratora lub podmiotu przetwarzającego;
 • stopień współpracy z organem nadzorczym w celu usunięcia naruszenia oraz złagodzenia jego ewentualnych negatywnych skutków;
 • kategorie danych osobowych, których dotyczyło naruszenie;
 • sposób, w jaki organ nadzorczy dowiedział się o naruszeniu, w szczególności, czy i w jakim zakresie administrator lub podmiot przetwarzający zgłosili naruszenie;
 • jeżeli wobec administratora lub podmiotu przetwarzającego, których sprawa dotyczy, zostały wcześniej zastosowane w tej samej sprawie inne środki, przestrzeganie tych środków;
 • stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania (art. 40 RODO) lub zatwierdzonych mechanizmów certyfikacji (art. 42 RODO);
 • wszelkie inne obciążające lub łagodzące czynniki mające zastosowanie do okoliczności sprawy, takie jak osiągnięte bezpośrednio lub pośrednio w związku z naruszeniem korzyści finansowe lub uniknięcie straty.
Katalog czynników łagodzących otwarty

Zgodnie z ostatnim punktem przedstawionej listy, katalog czynników obciążających i łagodzących jest otwarty i będzie zależał od konkretnej sytuacji faktycznej badanej przez organ.