Rachunki przedsiębiorców pod lupą

Proponowana przez rząd zmiana ordynacji podatkowej zakłada objęcie obowiązkiem przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej przez przedsiębiorców dobowych wyciągów z rachunków bankowych.

Przekazywane dane mają obejmować m.in. dane identyfikacyjne nadawcy i odbiorcy zlecenia płatniczego (wraz z numerem NIP lub REGON), dane o rachunku nadawcy i odbiorcy, tytuł i opis zlecenia płatniczego oraz saldo rachunku po realizacji zlecenia płatniczego.

Do ich przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej mają być zobowiązane osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami z wyłączeniem mikro przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy będą musieli za pośrednictwem banków przekazywać informacje z rachunków firmowych za okresy dobowe w terminie do końca dnia następującego po każdej kolejnej dobie (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy).

Ponadto projekt zakłada rozszerzenie zakresu informacji wyłączonych ze stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej.

Zdaniem autorów, projekt ma zwiększyć transparentności transakcji handlowych i ograniczyć oszustwa oraz nadużycia podatkowe.

Ustawa jest na etapie konsultacji publicznych, a planowana data wejścia w życie to 1 września 2017 r.

(dm)

Źródło: projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa z 19 maja 2017 r.