Publikacje

  Loading posts...
 • Umorzenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców bez potrzeby wniosku

  Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców udzielone przez starostę (za pośrednictwem urzędów pracy) w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 miały początkowo podlegać umorzeniu na wniosek przedsiębiorcy, ale czerwcowa nowelizacja ustawy zniosła ten wymóg. Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców udzielone do kwoty 5.000 zł na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,…

 • UOKiK: T-Mobile ma zwrócić niewykorzystane środki na kartach prepaid

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakazał T-Mobile zwrócić abonentom usług przedpłacowych (prepaid) niewykorzystane środki na koncie. Jest to pierwsza tego typu decyzja nakazująca zwrot środków. Prezes UOKiK uznał, że brak zwrotu niewykorzystanych środków na kontach prepaid utrudnia abonentom zmianę operatora telekomunikacyjnego. Działanie takie w ocenie UOKiK narusza m.in.: art. 57 ust. 5 prawa telekomunikacyjnego…

 • Obowiązek zawarcia umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych na przykładzie laboratorium

  Powierzenie przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi co do zasady wymaga zwarcia umowy, ale w praktyce często pojawiają się wątpliwości, czy administrator zlecając wykonanie usług musi zawrzeć taką umowę ze swoim podwykonawcą. Istota problemu Zarówno pojęcia „administratora”, „podmiotu przetwarzającego”, jak i pojęcie „przetwarzania” danych osobowych mają swoje definicje w RODO. I tak „przetwarzanie” oznacza operację lub…

 • Outsourcing prawny to dobra alternatywa dla spółek

  Outsourcing prawny jest coraz bardziej popularny i stanowi dobrą alternatywę dla tworzenia w spółce wewnętrznego działu prawnego czy zatrudniania prawnika. Zmiana modelu i istota outsourcingu prawnego Obecna sytuacja na rynku i kryzys spowodowany pandemią koronawirusa to dobry moment na zmianę dotychczasowego modelu zarządzania i funkcjonowania spółki. W obszarze obsługi prawnej coraz bardziej popularne staje się…

 • Odpowiedzialność pełnomocnika spółki

  Zarządy spółek w celu zwiększenia operacyjności nierzadko ustanawiają dodatkowych reprezentantów do wykonywania określonych zadań w imieniu spółki. Umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo). Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna mająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoba, której udzielono pełnomocnictwa może działać w jego granicach, a odpowiedzialność za…

 • Odpowiedzialność porządkowa pracowników

  Kodeks pracy zawiera przepisy dyscyplinujące pracowników i umożliwiające nałożenie kar porządkowych. Kary porządkowe Pracodawca może zastosować naganę lub upomnienie jako kary porządkowe w przypadku naruszenia przez pracownika: ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów BHP lub przeciwpożarowych (PPOŻ) lub uchybienia w przyjętym potwierdzaniu przybycia i obecności (w tym nieusprawiedliwionej nieobecności). Ponadto, w sytuacji naruszenia…

 • Konsekwencje nieprawidłowego wykorzystania zwolnienia lekarskiego

  W przypadku nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego pracownik naraża się na konsekwencje w postaci utraty prawa do wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy z powodu choroby, zasiłku chorobowego lub opiekuńczego albo świadczenia rehabilitacyjnego. Utrata prawa do wynagrodzenia, zasiłku chorobowego lub opiekuńczego Jeżeli w okresie zwolnienia lekarskiego pracownik wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie niezgodnie z jego…

 • Kontrola zwolnienia lekarskiego przez pracodawcę

  Zwolnienia lekarskie mogą, poza Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, kontrolować pracodawcy zatrudniający i zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 pracowników. Pracodawca zatrudniający i zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 pracowników może kontrolować zwolnienia lekarskie od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad członkiem rodziny, a kontrola obejmuje kontrolę formalną oraz kontrolę prawidłowości wykorzystania…

 • Przepadek przedsiębiorstwa w postępowaniu karnym

  Polskie prawo karne zawiera przepisy regulujące instytucję przepadku przedsiębiorstwa sprawcy przestępstwa. Przedsiębiorstwo stanowiące własność sprawcy W przypadku skazania za przestępstwo, z którego popełnienia sprawca osiągnął korzyść majątkową znacznej wartości, sąd może orzec przepadek przedsiębiorstwa stanowiącego własność sprawcy albo jego równowartości, jeżeli przedsiębiorstwo służyło do popełnienia tego przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści. Przedsiębiorstwo niestanowiące…

 • Przedsiębiorstwo

  Polski kodeks cywilny w art. 55(1) zawiera definicję legalną „przedsiębiorstwa”.  Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Kodeks cywilny wymienia przykładowe elementy wchodzące w skład przedsiębiorstwa: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa…