Publikacje

  Loading posts...
 • Jednolity Plik Kontrolny – dla kogo i od kiedy obowiązek?

  Wzorem wielu państw zachodniej Europy wprowadzono do polskiego systemu podatkowego obowiązek przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), który obejmie wszystkich przedsiębiorców. Po wprowadzeniu zmian dla przedsiębiorców powstały dwa zasadnicze obowiązki. Po pierwsze, obowiązek przekazywania plików JPK, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej, który będzie…

 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

  Od stycznia wejdzie w życie ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich obejmująca przedsiębiorców działających przez sklepy stacjonarne lub internetowe. Ustawa (będąca implementacją europejskiej dyrektywy 2013/11/UE) ma określać podmioty (wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK), do których będzie można skierować rozwiązanie sporu powstałego pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. Pozasądowe rozwiązanie sporu będzie dobrowolne i będą musiały…

 • Zmiany w transakcjach gotówkowych

  Od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywać nowa wartość jednorazowej transakcji gotówkowej. Do kosztów uzyskania przychodu nie zaliczą się koszty w części, w jakiej płatność dokonana została w formie gotówkowej. Ustawodawca od nowego roku zmniejszy dotychczasowy limit transakcji gotówkowych z 15 tys. euro do 15 tys. złotych bez względu na ilość wynikających z transakcji płatności.…

 • Mikro, mały, średni i duży przedsiębiorca

  Mikroprzedsiębiorca zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczających w złotych 2 milionów euro, lub suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła w złotych 2 milinów euro. Mały przedsiębiorca zatrudnia średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął…

 • Istotna zmiana dla sektora MŚP

  Ważną zmianę dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (sektor MŚP) przewiduje projekt zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk nr 807). Proponuje się wprowadzenie zasady, aby wszystkie projekty aktów normatywnych dotyczące praw i obowiązków majątkowych przedsiębiorców oraz ich praw i obowiązków wobec organów administracji publicznej były badane pod kątem ich wpływu na mikro, małe i średnie…

 • Odszkodowanie za odwołany lot z przyczyn technicznych

  Nie zawsze odwołanie lotu z przyczyn technicznych wyłącza prawo do odszkodowania. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) w dniu 17 września 2015 roku wydał precedensowy wyrok w związku z pytaniem prejudycjalnym złożonym przez sąd rejonowy z Amsterdamu, przed którym toczył się spór o odszkodowanie za odwołanie lotu. Unijne rozporządzenie 261/2004 stanowi, że pasażer ma prawo do odszkodowania…

 • Europejskie dane kliniczne publicznie dostępne

  Europejska Agencja ds. Leków (EMA) otwiera dostęp do danych klinicznych nowych leków stosowanych u ludzi; to pierwszy międzynarodowy organ regulacyjny, który zapewni tak szeroki dostęp do danych klinicznych. EMA to organ UE z siedziba w Londynie, którego głównym zadaniem jest ochrona zdrowia ludzi i zwierząt poprzez ocenę produktów leczniczych oraz nadzór nad nimi. Udostępniane mają być raporty…

 • Publikacja zdjęcia osoby bez jej zgody

  Wizerunek, podobnie jak zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska jest dobrem osobistym i zgodnie z art. 23 kodeksu cywilnego pozostaje pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Wizerunek przysługuje tylko osobie fizycznej. Przepisem szczególnym regulującym kwestię wykorzystania wizerunku jest…