Publikacje

  Loading posts...
 • Zmiany w zezwoleniach na prowadzenie apteki

  Projekt zmian Prawa farmaceutycznego przewiduje ograniczenie wydawania zezwoleń na prowadzenie apteki. Wnioskodawca, który jest: wspólnikiem (w tym partnerem) w spółce, która prowadzi łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne; lub prowadzi co najmniej 4 apteki ogólnodostępne albo podmiot lub podmioty przez niego kontrolowane (pośrednio lub bezpośrednio) prowadzą co najmniej 4 apteki ogólnodostępne; lub jest członkiem grupy…

 • Objaśnienia podatkowe

  Minister finansów ma dążyć do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów podatkowych poprzez interpretacje ogólne i objaśnienia podatkowe. Nadchodząca zmiana ordynacji podatkowej przyniesie dodatkową ochronę dla podatników w postaci wydawanych przez ministra finansów (z urzędu) objaśnień podatkowych, będą to ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące ich stosowania, uwzględniających orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Objaśnienia będą zamieszczane…

 • Nowa instytucja: utrwalona praktyka interpretacyjna

  Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przyniesie nową instytucję prawną, którą jest utrwalona praktyka interpretacyjna właściwego organu. Po wprowadzeniu utrwalonej praktyki nie zawsze będzie niezbędne wnioskowanie do organów administracji o wydanie interpretacji indywidualnych, chroniącymi przed negatywnymi konsekwencjami wykładni przepisów. Przez utrwaloną praktykę interpretacyjną rozumie się wyjaśnienia zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek…

 • Mały podatnik

  Małym podatnikiem jest: – podatnik podatku VAT, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 1 200 000 euro (w przeliczeniu na zł); – podatnik prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze (z wyłączeniem komisu),…

 • Zmiany w CIT

  Od stycznia 2017 roku wejdzie w życie zmiana ustawy o podatku od osób prawnych. Jedną z najistotniejszych zmian jest obniżenie podatku CIT z 19% na 15%. Obniżenie podatku dotyczyć będzie, z pewnymi wyłączeniami, małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność. Druga grupa została dosyć mocno ograniczona i tak przykładowo:…

 • Jednolity Plik Kontrolny – dla kogo i od kiedy obowiązek?

  Wzorem wielu państw zachodniej Europy wprowadzono do polskiego systemu podatkowego obowiązek przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), który obejmie wszystkich przedsiębiorców. Po wprowadzeniu zmian dla przedsiębiorców powstały dwa zasadnicze obowiązki. Po pierwsze, obowiązek przekazywania plików JPK, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej, który będzie…

 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

  Od stycznia wejdzie w życie ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich obejmująca przedsiębiorców działających przez sklepy stacjonarne lub internetowe. Ustawa (będąca implementacją europejskiej dyrektywy 2013/11/UE) ma określać podmioty (wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK), do których będzie można skierować rozwiązanie sporu powstałego pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. Pozasądowe rozwiązanie sporu będzie dobrowolne i będą musiały…

 • Zmiany w transakcjach gotówkowych

  Od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywać nowa wartość jednorazowej transakcji gotówkowej. Do kosztów uzyskania przychodu nie zaliczą się koszty w części, w jakiej płatność dokonana została w formie gotówkowej. Ustawodawca od nowego roku zmniejszy dotychczasowy limit transakcji gotówkowych z 15 tys. euro do 15 tys. złotych bez względu na ilość wynikających z transakcji płatności.…

 • Mikro, mały, średni i duży przedsiębiorca

  Mikroprzedsiębiorca zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczających w złotych 2 milionów euro, lub suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła w złotych 2 milinów euro. Mały przedsiębiorca zatrudnia średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął…

 • Istotna zmiana dla sektora MŚP

  Ważną zmianę dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (sektor MŚP) przewiduje projekt zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk nr 807). Proponuje się wprowadzenie zasady, aby wszystkie projekty aktów normatywnych dotyczące praw i obowiązków majątkowych przedsiębiorców oraz ich praw i obowiązków wobec organów administracji publicznej były badane pod kątem ich wpływu na mikro, małe i średnie…