Publikacje

  Loading posts...
 • Nowy rok w kodeksie pracy

  „Poprawa otoczenia prawnego dla przedsiębiorców” objęła także przepisy prawa pracy. Od 1 stycznia pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, jest obowiązany do ustalenia warunków wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. W poprzednim brzmieniu przepisów obowiązek wprowadzenia regulaminów ciążył na pracodawcy zatrudniającym co najmniej 20 pracowników. W…

 • Wypłacalność polskich przedsiębiorców

  Mniej więcej co dziesiąta faktura w Polsce jest regulowana z opóźnieniem przekraczającym 90 dni. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności zakłada szereg zmian, m.in. zmiany w kodeksie cywilnym dotyczące umowy o roboty budowlane, zmiany w procedurze cywilnej, a także w ustawie o egzekucji w administracji. Autorzy proponowanych zmian uzasadniają je…

 • Rozszerzenie zastosowania postępowania uproszczonego w KPC

  Do Sejmu wpłynął projekt ustawy zmieniającej Kodeks postępowania cywilnego w zakresie spraw, do których sądy rejonowe stosują postępowanie uproszczone. Proponowana zmiana prowadzi do rozszerzenia stosowania postępowania uproszczonego przez sądy rejonowe do roszczeń wynikających z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 tys. zł, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub…

 • Znak towarowy to nie patent

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uchylił decyzję rejestrującą znak towarowy związany z „kostką Rubika”. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) dokonał rejestracji trójwymiarowego kształtu sześciennego dla „układanek trójwymiarowych”. Niemiecka firma złożyła wniosek o unieważnienie prawa do trójwymiarowego znaku towarowego, uzasadniając to m.in. tym, że wniosek obejmuje rozwiązania techniczne polegające na zdolności rotacji, a tego typu…

 • Apteka tylko dla farmaceuty

  Projekt ustawy o zmianie Prawa farmaceutycznego przewiduje możliwość prowadzenia apteki tylko przez osoby posiadające tytuł zawodowy farmaceuty. Jedną z najistotniejszych zmian, jaką przewiduje projekt ustawy o zmianie Prawa farmaceutycznego, jest znaczne ograniczenie podmiotów uprawnionych do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki. W projektowanej ustawie prawo do uzyskania zezwolenia będzie przysługiwało wyłącznie farmaceucie posiadającemu prawo wykonywania zawodu…

 • Zmiany w zezwoleniach na prowadzenie apteki

  Projekt zmian Prawa farmaceutycznego przewiduje ograniczenie wydawania zezwoleń na prowadzenie apteki. Wnioskodawca, który jest: wspólnikiem (w tym partnerem) w spółce, która prowadzi łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne; lub prowadzi co najmniej 4 apteki ogólnodostępne albo podmiot lub podmioty przez niego kontrolowane (pośrednio lub bezpośrednio) prowadzą co najmniej 4 apteki ogólnodostępne; lub jest członkiem grupy…

 • Objaśnienia podatkowe

  Minister finansów ma dążyć do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów podatkowych poprzez interpretacje ogólne i objaśnienia podatkowe. Nadchodząca zmiana ordynacji podatkowej przyniesie dodatkową ochronę dla podatników w postaci wydawanych przez ministra finansów (z urzędu) objaśnień podatkowych, będą to ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące ich stosowania, uwzględniających orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Objaśnienia będą zamieszczane…

 • Nowa instytucja: utrwalona praktyka interpretacyjna

  Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przyniesie nową instytucję prawną, którą jest utrwalona praktyka interpretacyjna właściwego organu. Po wprowadzeniu utrwalonej praktyki nie zawsze będzie niezbędne wnioskowanie do organów administracji o wydanie interpretacji indywidualnych, chroniącymi przed negatywnymi konsekwencjami wykładni przepisów. Przez utrwaloną praktykę interpretacyjną rozumie się wyjaśnienia zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek…

 • Mały podatnik

  Małym podatnikiem jest: – podatnik podatku VAT, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 1 200 000 euro (w przeliczeniu na zł); – podatnik prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze (z wyłączeniem komisu),…

 • Zmiany w CIT

  Od stycznia 2017 roku wejdzie w życie zmiana ustawy o podatku od osób prawnych. Jedną z najistotniejszych zmian jest obniżenie podatku CIT z 19% na 15%. Obniżenie podatku dotyczyć będzie, z pewnymi wyłączeniami, małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność. Druga grupa została dosyć mocno ograniczona i tak przykładowo:…