Legalna definicja przedsiębiorstwa

Polski kodeks cywilny w art. 55(1) zawiera definicję legalną „przedsiębiorstwa”. 

Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Kodeks cywilny wymienia przykładowe elementy wchodzące w skład przedsiębiorstwa:

  • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
  • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
  • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
  • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
  • koncesje, licencje i zezwolenia;
  • patenty i inne prawa własności przemysłowej;
  • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
  • tajemnice przedsiębiorstwa;
  • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwo nie jest pojęciem jednoznacznym i może oznaczać podmiot gospodarczy mający na podstawie przepisów szczególnych przymiot osobowości prawnej (np. przedsiębiorstwa państwowe) albo zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych (tak: Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 marca 1993 r., sygn. III CZP 30/93, OSNC 1993/9/154).