Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

Kodeks pracy precyzuje terminy przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy.

Podstawowy termin przedawnienia

Podstawowym terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy jest okres 3 lat liczony od dnia, w którym dane roszczenie stało się wymagalne.

Co istotne: przedawnienia z kodeksu pracy obejmują zarówno roszczenia majątkowe, jak i niemajątkowe.

Kwalifikowane terminy przedawnienia

Gdy roszczenie zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem organu powołanego do rozstrzygania sporów (również stwierdzone ugodą), ulega ono przedawnieniu z upływem 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia lub zawarcia ugody.

Roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ulegają przedawnieniu z upływem 1 roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika szkody, nie później jednak niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia.

Wstrzymanie biegu przedawnienia

Wstrzymanie biegu przedawnienia następuję z powodu działania siły wyższej, która uniemożliwia uprawnionemu dochodzenie przysługujących roszczeń, w takiej sytuacji bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.

Przerwanie biegu przedawnienia

Każda czynność przed właściwym organem przedsięwzięta bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia przerywa bieg przedawnienia.

Ponadto uznanie roszczenia przez stronę, do której roszczenie jest kierowane, także przerywa bieg przedawnienia.

Przerwanie biegu przedawnienia powoduje, że od danego momentu termin przedawnienia biegnie na nowo.