Prowadzenie firmy przez obcokrajowców

Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców reguluje przede wszystkim ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Ustawa definiuje osobę zagraniczną jako osobę fizyczną nieposiadającą obywatelstwa polskiego, osobę prawną z siedzibą za granicą, jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną posiadającą zdolności prawnej z siedzibą za granicą.

Ustawa wprowadza podział osób zagranicznych. Do pierwszej grupa zaliczamy osoby zagraniczne z:

 • państw członkowskich UE,
 • państw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA),
 • państw Europejski Obszar Gospodarczy (EOG),
 • państw nienależących do EOG, których obywatele mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie zawartych umów międzynarodowych.

Osoby zagraniczne z tej grupy mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Kolejną grupą są obywatele innych państw niż wymienione powyżej, którzy posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w określonych w ustawie o cudzoziemca okolicznościach (art. 144, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o cudzoziemcach),
 • status uchodźcy,
 • ochronę uzupełniającą,
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium RP,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG,
 • korzystają w RP z ochrony czasowej,
 • posiadają ważną Kartę Polaka,
 • są członkami rodziny, w rozumieniu ustawy o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin, dołączającymi do obywateli państw wymienionych jako pierwsza grupa, lub przebywającymi z nimi.

Osoby z tej grupy mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Z licznymi wyjątkami inne osoby zagraniczne mają prawo podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej. Takie osoby mają również prawo przystępowania do takich spółek i obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji.

Źródło: ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. nr 173 poz. 1807 ze zm.)