Prawo przedsiębiorców

Rząd przedłożył Sejmowi projekt ustawy Prawo przedsiębiorców, który ma w większości zastąpić obecną ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Projekt jest wynikiem prac, o których pisaliśmy w lutym tego roku.

Zmiana definicji działalności gospodarczej

Jedną z najważniejszych zmian będzie rozszerzenie definicji „działalności gospodarczej”, którą będzie „zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły”.

Nie będzie stanowić działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Zasada zaufania

Projekt zakłada, że organy administracji publicznej będą kierować się zasadą zaufania do przedsiębiorcy i przyjmować, że działa on zgodnie z prawem, uczciwie oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów.

Co więcej, jeżeli przedmiotem postępowania przed organem będzie nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w tym zakresie pozostawać będą niedające się usunąć wątpliwości, co do stanu faktycznego, organ rozstrzygnie je na korzyść przedsiębiorcy (z pewnymi włączeniami).

Natomiast, jeżeli przedmiotem postępowania przed organem będzie nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w sprawie pozostawać będą wątpliwości, co do treści normy prawnej, wątpliwości te będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy (również z pewnymi włączeniami).

Przepisy przewidują także wprowadzenie ogólnej zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców, tzn. postępowanie ma być prowadzone zgodnie z zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania, a funkcjonariusze publiczni mają ponosić odpowiedzialność za naruszenia prawa spowodowane ich działaniem lub zaniechaniem.

Dodatkowe obowiązki

Ponadto organ administracji będzie zobligowany m.in. do działania wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do załatwienia sprawy, uwzględniania czasu niezbędnego na wykonanie wyznaczonej czynności, ważnego interesu publicznego oraz słusznego interesu przedsiębiorcy.

Dodatkowo przy opracowywaniu aktów normatywnych z zakresu prawa gospodarczego, nowe regulacje mają zobowiązywać autorów projektów ustaw do oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych, w tym oceny wpływu na mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

Źródło: projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców (druk nr 2051).
Ustawa weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r.
Aktualizacja:
Prawo przedsiębiorców
Powiązane artykuły:
Prawo przedsiębiorców
Rząd szykuje nową ustawę: prawo przedsiębiorców