Duża zmiana w postępowaniu administracyjnym

Sejm przyjął ustawę o zmianie kodeksu postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

Celem ustawy jest przede wszystkim zniwelowanie zjawiska przewlekłości postępowań administracyjnych i bezczynności organów administracji publicznej. W 2015 r. sądy administracyjne uwzględniły ok. 2000 skarg na bezczynność organów lub przewlekłe prowadzenie postępowania, a w pierwszej połowie 2016 r. liczba skarg wynosiła ok. 1160.

Ponadto ustawa ma wpłynąć na właściwe realizowanie zasady zaufania obywateli do organów administracji ­­­­– w 2015 r. do sądów administracyjnych wpłynęło ok. 77 tys. skarg.

Znaczącą zmianą jest dodanie do zasad ogólnych postępowania administracyjnego instytucji związania organu utrwaloną praktyką rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym. Ustawa wprowadza także definicje bezczynności organu i przewlekłości postępowania, wyposażając strony postępowania w prawo do wniesienia ponaglenia.

Dla przyspieszenia postępowań (także w ich toku) ustawa wprowadza możliwość przeprowadzenia dobrowolnej mediacji, jeżeli charakter sprawy na to pozwala. Zmniejszeniu uległa także liczba przesłanek warunkujących dopuszczalność zawarcia ugody.

Jedną z najistotniejszych zmian jest ustanowienie instytucji „milczącego załatwienia sprawy” – jeżeli organ w terminie miesiąca (co do zasady) nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego sprawę albo nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji, sprawę uznaje się za załatwioną milcząco uwzględniając w całości żądanie strony.

Ustawa ma wejść w życie 1 czerwca 2017 r.

(dm)

Źródło: projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (druk 1183).

W dniu 1 czerwca 2017 r. opisywane zmiany weszły w życie.

Więcej: Zmiany w postępowaniu administracyjnym