Pierwsza kopia dokumentacji medycznej bezpłatna

Od 4 maja, w związku ze zmianą ustawy o prawach pacjenta, pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej w określonych formach jest bezpłatne.

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnić pacjentowi jego dokumentację medyczną. Udostępnianie może nastąpić w różnych formach, m.in. przez sporządzenie wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków, a także w postaci skanu przekazanego drogą mailową lub na nośniku danych (na żądanie i jeżeli regulamin podmiotu przewiduję taką formę).

Do 4 maja za wszystkie powyższe formy udostępniania podmiot udzielający świadczeń mógł pobierać opłaty w wysokościach maksymalnych określanych przez ustawę. Po zmianie przepisów wymienione wyżej formy udostępniania są bezpłatne pod warunkiem, że jest to pierwsze żądanie pacjenta (lub innego podmiotu uprawnionego). Zmiana oznacza, że pobieranie opłaty będzie możliwe od każdego następnego żądania.

Podmioty, które do 4 maja pobierały opłaty za wydawanie (w powyższych formach) dokumentacji medycznej powinny przeorganizować sposób jej wydawania i rejestracji tak, żeby nie pobierać opłat za pierwszą kopię.

Co istotne, w nowych przepisach znalazło się miejsce na doprecyzowanie obowiązków administratora danych. Jeżeli podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych zleca prowadzenie dokumentacji medycznej i w konsekwencji zawiera umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, to taka umowa w żaden sposób nie może zakłócać udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności w zakresie dostępu (bez zbędnej zwłoki) do dokumentacji medycznej.

Podstawa prawna: ustawa zapewniająca stosowanie RODO (Dz.U. z 2019 r., poz. 730).

Masz pytania lub potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie opisywanych zagadnień, skontaktuj się z nami.