Obowiązek zgłaszania planów optymalizacyjnych

Komisja Europejska zgłosiła propozycję wprowadzenia obowiązku dostarczania informacji do organów skarbowych w obszarze opodatkowania z elementem transgranicznym.

Proponowane zmiany dyrektywy 2011/16/EU mają na celu uszczelnienie systemów podatkowych państw członkowskich i zredukowanie tzw. „agresywnych optymalizacji podatkowych” (ang. aggressive tax planning) zwłaszcza wielkich spółek. Według danych Parlamentu Europejskiego szacowane straty w budżecie publicznym spowodowane agresywną polityką optymalizacyjną sięgają od 50 do 70 mld euro rocznie.

Po wprowadzeniu zmian, krajowe ograny administracji otrzymywałyby informacje o planowanej optymalizacji podatkowej z elementem transgranicznym (tzw. cross-border arrangement) i wysyłały je (drogą elektroniczną) do wynikającego ze schematu optymalizacji odpowiedniego organu skarbowego w innym państwie członkowskim.

Zmiana ma zwiększyć wiedzę organów skarbowych o planowanych działaniach optymalizacyjnych kreowanych w innym państwie członkowskim, co ma przyczynić się do ewentualnych działań kontrolnych lub zmian legislacyjnych danego kraju.

Co ważne, obowiązkiem objęci zostaną wszyscy przedsiębiorcy, którzy wykorzystują transgraniczne metody optymalizacji podatkowej, a obowiązek informacyjny będzie spoczywał na podmiocie doradczym, np. biurze podatkowym czy kancelarii prawnej, która stworzy plan optymalizacyjny. Jeżeli podmiot doradczy będzie pochodził spoza UE, to obowiązkiem przekazania informacji o planie optymalizacyjnym będzie obciążony bezpośrednio przedsiębiorca-podatnik.

Obligation to report tax planning schemes

European Commission prepared proposal for a Council Directive amending Directive 2011/16/EU. The underlying problem is that many taxpayers use aggressive tax planning schemes for the purpose of avoiding taxes, which cost public budgets between 50-70 billion euros a year.

All taxpayers will be obligated to provide relevant timely information about tax planning schemes with cross-border element. Amendment Directive is expected to provide national tax authorities with such information (electronic) on the design and use of potentially aggressive tax planning schemes with a cross-border component, to take control action and/or regulatory changes.

The new regulation creates a definition of “cross-border arrangement” to identify all arrangements affected by new Council Directive.

(dm)

Źródła (Sources): proposal for a Council Directive amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation in relation to reportable cross-border arrangements; European Commission – Fact Sheet.