Ograniczenie tajemnicy skarbowej

Projekt ustawy o zmianie ordynacji podatkowej przewiduje wyłączenie – w odniesieniu do kontrahenta podatnika – niektórych informacji z zakresu tajemnicy skarbowej.

Po wejściu w życie proponowanych zmian kontrahent podatnika będzie mógł wnioskować do organu podatkowego o wydanie zaświadczenia w zakresie informacji o:

  • niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, do których złożenia był obowiązany;
  • nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w złożonej deklaracji lub innych dokumentów zdarzeń, do których ujęcia był obowiązany;
  • zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innych dokumentów składanych do organów podatkowych.

Organ podatkowy odmówi wydania zaświadczenia, jeżeli termin na złożenie deklaracji lub innego dokumentu jeszcze nie upłynął.

W konsekwencji, powyżej wskazane informacje nie będą objęte tajemnicą skarbową w odniesieniu do kontrahentów podatnika.

Pojęcie kontrahent odnosić się będzie do wszystkich podmiotów będących stroną transakcji finansowej, która ma na celu wymianę towaru lub usługi.

Jak wskazuje uzasadnienie projektu, wprowadzenie ograniczenia tajemnicy skarbowej ma na celu ochronę podatników przed poniesieniem konsekwencji nieuczciwości stron transakcji, wprowadzenie procedury rzetelnej oceny kontrahentów oraz umożliwienie uzyskania przez podatnika informacji o sytuacji podatkowej kontrahenta.

(dm)

Źródło: projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (druk 1836).