Odpowiedzialność pełnomocnika spółki

Zarządy spółek w celu zwiększenia operacyjności nierzadko ustanawiają dodatkowych reprezentantów do wykonywania określonych zadań w imieniu spółki.

Umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo). Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna mająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Osoba, której udzielono pełnomocnictwa może działać w jego granicach, a odpowiedzialność za wszelkie czynności dokonane przez pełnomocnika w zakresie udzielonego pełnomocnictwa ponosi reprezentowany.

Co do zasady, pełnomocnik ponosi odpowiedzialność w razie przekroczenia uprawnień lub działania bez umocowania, możliwa jest także odpowiedzialność z tytułu innych stosunków prawnych łączących go z reprezentowaną spółką, np. z tytułu umowy.

Co istotne, w doktrynie uznaję się istnienie zasady jawności przedstawicielstwa, która dla wywołania skutków danej czynności prawnej po stronie reprezentowanego wymaga ujawnienia przez pełnomocnika działania w cudzym imieniu [1].

[1] A. Kidyba, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część Ogólna, wyd. II, LEX.PL, komentarz do art. 95.

Data publikacji: 24 maja 2020 r.

Masz pytania lub potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie opisywanych zagadnień, skontaktuj się z nami.