Dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej

Od stycznia 2021 r. podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych są zobowiązane do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

W kwietniu 2020 r. Minister Zdrowia określił w drodze rozporządzenia nowe regulacje w zakresie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej, a także sposobów jej przetwarzania. Do końca 2020 r. podmioty mogą stosować przepisy poprzedniego rozporządzenia.

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie obowiązku prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej. Dotychczas podmiot mógł samodzielnie zdecydować o postaci prowadzonej dokumentacji medycznej, mając do wyboru postać elektroniczną lub papierową.

Rozporządzenie dopuszcza prowadzenie niektórych rodzajów dokumentacji w postaci papierowej, zastrzegając, że dokument prowadzony w jednej postaci (np. papierowej) nie może być jednocześnie prowadzony w drugiej (elektronicznej).

Ponadto rozporządzenie dopuszcza prowadzenie dokumentacji w formie papierowej, jeżeli warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej. Jak wskazuje uzasadnienie do projektu rozporządzenia „przez brak warunków organizacyjno-technicznych należy rozumieć zarówno stały brak rozwiązań informatycznych, jak i czasową niemożność prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej np. wskutek awarii systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest dokumentacja, czy sprzętu.”.

Prawodawca doprecyzował także wymagania dotyczące systemów teleinformatycznych co ma zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Należy zaznaczyć, że w kontekście dokumentacji medycznej i zawartych w niej danych osobowych przepisy RODO stosuje się bezpośrednio. W kontekście implementacji lub aktualizacji systemów teleinformatycznych szczególnie ważne będzie uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona przetwarzanych danych.

Źródło: rozporządzenie (wraz z uzasadnieniem do projektu) Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.