Nowy rok w kodeksie pracy

„Poprawa otoczenia prawnego dla przedsiębiorców” objęła także przepisy prawa pracy.

Od 1 stycznia pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, jest obowiązany do ustalenia warunków wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania.

W poprzednim brzmieniu przepisów obowiązek wprowadzenia regulaminów ciążył na pracodawcy zatrudniającym co najmniej 20 pracowników. W obecnym stanie prawnym pracodawca, zatrudniający co najmniej 20 ale mnie niż 50 pracowników, jest obowiązany wprowadzić powyższe regulaminy na wniosek zakładowej organizacji związkowej.

Dodatkowo pracodawca nie będzie obowiązany do niezwłocznego wydania świadectwa pracy, jeżeli w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy nawiąże z pracownikiem nowy stosunek pracy.

(dm)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016, poz. 2255).