Nowa procedura dla ochrony dóbr osobistych w sieci

Projekt ustawy o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego (KPC) wprowadza nowy rodzaj postępowania, tzw. postępowanie w sprawach o ochronę dóbr osobistych przeciwko osobom o nieustalonej tożsamości.

Nowy tryb postępowania miałby zastosowanie w sprawach o ochronę dóbr osobistych, jeżeli do ich naruszenia doszło za pośrednictwem internetu*, a powód nie zna danych osobowych pozwanego, koniecznych do wniesienia pozwu. Sądem właściwym byłby sąd właściwy dla powoda lub sąd, w którego okręgu doszło do ujawnienia naruszenia.

Wniesienie pozwu w powyższym trybie bez wskazania danych pozwanego nie będzie skutkowało jego zwrotem. Powód będzie musiał m.in. przytoczyć treść wypowiedzi naruszających jego dobra osobiste, podać adres URL zasobu danych internetowych, na którym zostały one opublikowane, datę i godzinę publikacji oraz nazwę profilu lub login użytkownika. Ponadto powód będzie musiał złożyć oświadczenie, że nie naruszył dóbr osobistych pozwanego.

Niezwłocznie po wniesieniu pozwu, sąd dokona wstępnej analizy i odrzuci pozew, jeżeli roszczenie jest oczywiście bezzasadne lub jeżeli treść wypowiedzi wskazuje na obustronne naruszenie dóbr osobistych. Jeżeli pozew nie kwalifikuje się do odrzucenia, sąd niezwłocznie zwróci się do operatora lub dostawcy sieci telekomunikacyjnej o udostępnienie danych w celu ustalenia danych osobowych pozwanego.

(dm)

*Projektodawcy celowo wprowadzają pisownię tego wyrazu z małej litery, określając jego znaczenie jako „każdy system łączności komputerowej” (za: A. Markowski, Wielki słownik ortograficznym języka polskiego, Warszawa 1999).

Źródło: projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne (druk nr 1715).