Negocjacje – jak chronić informacje poufne?

Prowadząc negocjacje ujawniamy wiele informacji, które nie są publiczne. Najczęściej wolą ujawniającego jest pozostawienie tych informacji tylko do wiadomości adresata.

Zgodnie z polskim kodeksem cywilnym, jeżeli w toku negocjacji strona udostępniła informacje z zastrzeżeniem poufności, druga strona jest obowiązana do nieujawniania i nieprzekazywania ich innym osobom oraz do niewykorzystywania tych informacji dla własnych celów, chyba że strony uzgodniły inaczej.

Powyższa zasada jest dyspozytywna, co oznacza, że strony negocjacji mogą ją wyłączyć albo ograniczyć według własnego uznania.

Zastrzeżenie poufności

W sytuacji, gdy chcemy chronić przekazywane dane, należy zastrzec poufność poszczególnych informacji, w przypadku wysyłania wiadomości e-mail wystarczy zamieścić w stopce odpowiednie zdanie o poufności i przeznaczeniu treści maila wyłącznie do wiadomości adresata. Zastrzeżenie poufności stanowi wolę utrzymania danej wiadomości w tajemnicy.

Sankcje

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku zachowania poufności, uprawniony może żądać od drugiej strony naprawienia szkody albo wydania uzyskanych przez nią korzyści z tytuły wykorzystania poufnych informacji.

Praktyka

W praktyce umów handlowych kontrahenci, często zanim przystąpią do szczegółowych negocjacji i rozmów, negocjują i podpisują stosowną umowę o zachowaniu poufności w odniesieniu do określonych w tej umowie informacji. Podpisanie takiej umowy najczęściej chroni informacje obu stron, ponadto zapewnia przejrzystość zasad postępowania i wypełnia wspomniane wyżej przesłanki zastrzeżenia poufności.

Data publikacji: 1 grudnia 2018 r.

Masz pytania lub potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie opisywanych zagadnień, skontaktuj się z nami.