Minimalne wynagrodzenie dla pracowników na stanowiskach medycznych

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy określającym minimalne wynagrodzenie pracowników medycznych.

Projekt wprowadza 10 medycznych grup zawodowych klasyfikując je według współczynników (patrz tabela poniżej), wyznaczonych z uwzględnieniem rodzaju pracy oraz sposobu i harmonogramu dochodzenia do ustalonego wynagrodzenia.

Ustawa przewiduje, że minimalne wynagrodzenie będzie stanowiło iloczyn określonego współczynnika pracy i kwoty 3900 zł brutto.

Najwyższą stawką minimalnego wynagrodzenia – 4953,00 zł brutto – objęci będą lekarze oraz lekarze dentyści, którzy uzyskali specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny. Natomiast najniższa stawka wyniesie 2496,00 zł brutto.

 

Lp. Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku Współczynnik pracy
1 Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację drugiego

stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny

1,27
2 Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację pierwszego

stopnia w określonej dziedzinie medycyny

1,17
3 Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji 1,05
4 Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta 0,73
5 Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny

pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–4, wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji

1,05
6 Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny

pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–5, wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji

0,73
7 Pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ze specjalizacją 1,05
8 Pielęgniarka albo położna, ze specjalizacją 0,73
9 Pielęgniarka albo położna, bez specjalizacji 0,64
10 Fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–9, wymagający średniego wykształcenia 0,64

 

(dm)

Źródło: projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagradzania zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk 1583).