Koronawirus: zakaz przemieszczania się

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazano w Polsce swobodnego przemieszczania się osób.

Przemieszczanie się osób jest dopuszczalne jedynie w celu:

  • pracy i wykonywania zdań służbowych: wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
  • zakupów i załatwienia bieżących spraw życia codziennego (np. wizyta u lekarza, zakupy w sklepie czy aptece, odbiór poczty, opieka nad bliskimi, wyprowadzenie psa): zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu kodeksu karnego, a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
  • wolontariatu w celu przeciwdziałaniu pandemii: wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
  • uczestnictwa w kulcie religijnym: sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Pieszo jednocześnie mogą się poruszać 2 osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie, a w środkach publicznego transportu zbiorowego w tym samym czasie nie może być więcej osób niż połowa miejsc siedzących.

W uroczystościach religijnych może uczestniczyć maksymalnie 5 osób (oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu).

Zakazuje się także organizowania zgromadzeń.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 522).

Źródło: publikacje na stronie rządu z 24.03.2020 r.