Koronawirus: ułatwienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej

Podczas zagrożenia epidemicznego, ogłoszonego w całym kraju, podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej (dalej: Podmioty) za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (dalej: Systemy) potwierdzają tożsamość pacjenta (świadczeniobiorcy) na podstawie danych przekazanych przez pacjenta za pośrednictwem tych systemów, w tym przez telefon.

W sytuacji niepotwierdzenia prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej w standardowym trybie, pacjent może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń za pośrednictwem Systemów, w tym przez telefon. Nie stosuje się wymagań określonych w art. 50 ust. 6 (dodatkowe potwierdzenia, pisemne oświadczenie), 8 (wymogi formalne oświadczenia) i 10 (wzory oświadczeń) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej: Ustawa).

Ponadto nie ma zastosowania wymóg dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia (art. 20 ust. 2a pkt 1 Ustawy).

Źródło: rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.