Koronawirus: stan epidemii i aktualizacja regulacji

Po 6 dniach od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego Minister Zdrowia ogłosił od 20 marca 2020 r. do odwołania stan epidemii na obszarze całej Polski.

Co się zmieni w stosunku do stanu zagrożenia?

I. Spółki i przedsiębiorcy

Usunięto zakaz prowadzenia obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PDK podklasa 55.20).

W obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 wyłączono (od 21 marca) ograniczenie handlu najemcom, których przeważająca działalność polega na sprzedaży:

 • żywności,
 • produktów kosmetycznych innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania,
 • artykułów toaletowych,
 • środków czystości,
 • produktów leczniczych (w tym apteki i punkty apteczne),
 • wyrobów medycznych,
 • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • gazet,
 • artykułów budowlanych lub remontowych,
 • artykułów dla zwierząt domowych,
 • paliw,
 • usług medycznych,
 • usług bankowych,
 • usług ubezpieczeniowych,
 • usług pocztowych,
 • usług pralniczych,
 • usług gastronomicznych w zakresie przygotowywania i dostarczania żywności.

Ponadto w czasie epidemii w celu jej zwalczania wojewoda może nakazać właścicielom udostępnić określonych nieruchomości, lokale lub tereny.

II. Praca

Pracownicy

Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę musi poinformować pracodawcę o jej odbywaniu. Informację należy przekazać z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (dalej: System), w tym przez telefon.

W celu wypłaty wynagrodzenia lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, za czas kwarantanny, pracownik musi, w terminie 3 dni roboczych od zakończenia kwarantanny, złożyć pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie kwarantanny. Oświadczenie może być złożone za pośrednictwem Systemu.

Oświadczenie zawiera: imię i nazwisko, PESEL (jeżeli osoba posiada), serię i numer paszportu (jeżeli był okazywany Straży Granicznej w ramach kontroli), datę rozpoczęcia i zakończenia obowiązkowej kwarantanny, podpis.

Pracodawcy

Jeżeli pracodawca (płatnik składek) nie jest zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby to niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przekazuje oświadczenie pracownika do ZUS, Oświadczenie można przekazać za pośrednictwem Systemu.

Pracodawca zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego może wystąpić (wraz z uzasadnieniem) do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych ujętych w oświadczeniu.

III. Dane osobowe

Rząd doprecyzował regulacje dotyczące danych przekazywanych przy przekraczaniu granicy (adres zamieszkania/pobytu oraz numer telefonu). W obecnym stanie prawnym Straż Graniczna może wprowadzić dane do systemów teleinformatycznych podległych Ministrowi Zdrowia. W systemach mogą być przetwarzane również dane innych osób podlegających obowiązkowej kwarantannie. Dane będą udostępniane Państwowej Inspekcji Sanitarnej, NFZ, ZUS, KRUS, wojewodom, Policji i operatorowi pocztowemu.

Wyjątki

Żołnierze (polscy i wojsk sojuszniczych), funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa przy przekraczaniu granicy są zwolnienie z obowiązkowej kwarantanny, jeżeli wykonują czynności służbowe. Ponadto Państwowy Inspektor Sanitarny, w uzasadnionych przypadkach, może skrócić lub zwolnić daną osobę z obowiązkowej kwarantanny.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.