Koronawirus: specjalna ustawa i uprawnienia

8 marca 2020 r. weszła w życie specjalna ustawa mająca na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób wywołanych koronawirusem.

Wyjątkowe uprawnienia: polecenia dla przedsiębiorców

Premier (na wniosek wojewody) może wydawać polecenia osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej oraz przedsiębiorcom.

Polecenia wydawane w drodze decyzji administracyjnej będą podlegać natychmiastowemu wykonaniu z chwilą doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia. Polecenia mogą być wydawane również ustanie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności.

Zadania zlecone przedsiębiorca wykonuje na podstawie umowy zawartej z właściwym wojewodą, a ich koszty zostaną pokryte z budżetu państwa.

W razie odmowy zawarcia umowy, podstawą do wykonania zleconych zadań jest decyzja administracyjna. Prace związane z prowadzeniem przygotowań do realizacji zadań zleconych mające charakter planistyczny będą finansowane ze środków własnych przedsiębiorcy.

Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia państwowy wojewódzki inspektor sanitarny (dalej: GIS) może wydawać decyzje, zalecenia i wytyczne osobom prawnym, osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.

Decyzje:

  • podlegają natychmiastowemu wykonaniu;
  • nie wymagają uzasadnienia;
  • mogą być w nagłych przypadkach wydawane ustnie (i niezwłocznie potwierdzone na piśmie).

Odwołanie przysługuje w terminie 2 dni od doręczenia decyzji lub potwierdzenia na piśmie decyzji wydanej ustnie i rozpatrywane jest w terminie 5 dni roboczych.

Branża farmaceutyczna

Minister Zdrowia może:

  • wprowadzić maksymalne ceny produktów leczniczych (leków), wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (dalej: Produkty);
  • ogłosić wykaz Produktów, które mogą być sprzedawane przez hurtownie farmaceutyczną tylko do aptek, punktów aptecznych, innych hurtowni farmaceutycznych oraz zakładów/podmiotów leczniczych;
  • ograniczyć ilość Produktów na jednego pacjenta.

W przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta związanego z COVID-19, farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę farmaceutyczną.

GIS może nałożyć:

  • na hurtownie farmaceutyczne: obowiązek dystrybucji Produktów;
  • na producentów, dystrybutorów lub importerów: obowiązek dystrybucji środków ochrony osobistej.

Pracodawcy

W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi (zatrudnionemu na umowę o pracę) wykonywanie przez czas oznaczony pracy poza miejscem jej stałego wykonywania, np. z domu.

O pracy zdalnej czytaj w artykule „Praca zdalna w związku z kornawirusem”.

Źródło: ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374).