Koronawirus: ograniczenia przemieszczania się

Od 14 marca do odwołania minister zdrowia ogłosił stan zagrożenia epidemicznego (w całym kraju) w związku z zakażeniami koronawirusem.

Stan zagrożenia epidemicznego: ograniczenie przemieszczania się

Od 15 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów koleją w połączeniach wykonywanych z przekroczeniem granicy Polski.

Osoby przekraczające granicę Polski w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium kraju będzie obowiązana do:

  • odbycia, po przekroczeniu granicy, obowiązkowej kwarantanny, trwającej 14 dni licząc od dnia następnego po przekroczeniu granicy;
  • przekazania Straży Granicznej informacji o: (i) adresie zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać kwarantannę; (ii) numerze telefonu do kontaktu z tą osobą.

Wyłączenie: kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Polski w ramach wykonywania czynności zawodowych w państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tym państwie, w tym będącą kierowcą obsługującym pojazd samochodowy w transporcie drogowym.

Kontrole graniczne z państwami strefy Schengen

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji tymczasowo przywrócił kontrole graniczne osób przekraczających granicę państwową (na określonych w rozporządzeniu przejściach granicznych) z państwami strefy Schengen, w tym kontrole portów morskich i lotniczych.

Kontrole będą przeprowadzane w okresie od 15 marca 2020 r. do 24 marca 2020 r. Zakres kontroli będzie dostosowany do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z epidemią koronawirusa.

Zawieszenie i ograniczenie ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zawiesza lub ogranicza od dnia 15 marca 2020 r. do odwołania ruch graniczny na określonych (w rozporządzeniu) przejściach granicznych z Rosją, Białorusią oraz Ukrainą. Ponadto w tym samym okresie ogranicza się ruch graniczny na określonych przejściach granicznych z Niemcami, Czechami, Litwą i Słowacją (w tym w portach lotniczych i morskich).

Ogranicza się ruch osobowy do następujących kategorii osób przekraczających granicę:

  • obywatele Polski;
  • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Polski albo pozostają pod stałą opieką obywateli Polski;
  • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
  • szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
  • cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski;
  • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Polski, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Polski;
  • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Straż Graniczna będzie mogła zezwolić cudzoziemcowi na wjazd do Polski.

Podstawa prawna: rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego; rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną; rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych.