Kontrola zwolnienia lekarskiego przez pracodawcę

Zwolnienia lekarskie mogą, poza Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, kontrolować pracodawcy zatrudniający i zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 pracowników.

Pracodawca zatrudniający i zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 pracowników może kontrolować zwolnienia lekarskie od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad członkiem rodziny, a kontrola obejmuje kontrolę formalną oraz kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego.

Kontrola formalna

Formalna kontrola zaświadczeń lekarskich polega na zweryfikowaniu, czy nie jest ono sfałszowane i czy zostało wydane zgodnie z przepisami.

W przypadku podejrzenia sfałszowania, pracodawca występuje do lekarza leczącego o wyjaśnienie, a w przypadku podejrzenia, że zostało wystawione niezgodnie z przepisami, występuje do terenowej jednostki ZUS.

Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia

W zakresie zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby pracodawca może sprawdzić, czy ubezpieczony nie wykonuje pracy zarobkowej oraz czy nie wykorzystuje zwolnienia od pracy niezgodnie z jego celem, a w przypadku zwolnień od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, dodatkowo może także sprawdzić, czy inny członek rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym z pracownikiem nie może zapewnić opieki (nie dotyczy to sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat).

Przebieg kontroli

Kontrolę można przeprowadzić w miejscu zamieszkania, czasowego pobytu lub zatrudnienia pracownika, a wykonuje ją osoba upoważniona przez pracodawcę na podstawie wystawionego pisemnego upoważnienia.

W przypadku stwierdzenia naruszeń sporządza się protokół, który przedkłada się pracownikowi celem ewentualnego wniesienia przez niego swoich uwag.

Rozstrzyganie wątpliwości, czy zwolnienie było wykorzystywane niezgodnie z jego celem, należy do terenowej jednostki ZUS.