Konsekwencje nieprawidłowego wykorzystania zwolnienia lekarskiego

W przypadku nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego pracownik naraża się na konsekwencje w postaci utraty prawa do wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy z powodu choroby, zasiłku chorobowego lub opiekuńczego albo świadczenia rehabilitacyjnego.

Utrata prawa do wynagrodzenia, zasiłku chorobowego lub opiekuńczego

Jeżeli w okresie zwolnienia lekarskiego pracownik wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie niezgodnie z jego celem, to na podstawie przepisów kodeksu pracy traci prawo do wynagrodzenia za cały okres niezdolności do pracy objęty zwolnieniem lekarskim.

Dodatkowo pracownik wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z jego celem traci prawo do zasiłku chorobowego (lub opiekuńczego) za cały okres tego zwolnienia, a w przypadku sfałszowania zaświadczenia lekarskiego zasiłek ten nie przysługuje.

Utrata prawa do świadczenia rehabilitacyjnego

W przypadku wykonywania przez pracownika pracy zarobkowej albo wykorzystywania okresu, na który zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne w sposób niezgodny z jego celem, pracownik traci prawo do tego świadczenia za miesiąc kalendarzowy, w trakcie którego miała miejsce jedna z tych okoliczności.