Koniec użytkowania wieczystego

Sejm i Senat przyjął projekt ustawy przekształcającej prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Przekształcenie we własność

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe z mocy prawa przekształci się w prawo własności tych gruntów.

Zaświadczenie o przekształceniu

Podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowić będzie zaświadczenie wydane przez właściwy organ: w przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – starostę, a w przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego – odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa.

Zaświadczenie wydawane jest z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy.

Zaświadczenie będzie przekazywane przez organ do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej, który z urzędu dokona wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę przekształceniową.

Opłata

Za przekształcenie nowy właściciel gruntu przez 20 lat będzie płacił roczną opłatę przekształceniową (płatną do 31 marca każdego roku), która wyniesie tyle samo, co opłata za użytkowanie za 2018 r.

Właściciel w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa).

Bonifikata

Właściwy organ może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty za dany rok w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa (na podstawie zarządzenia wojewody) lub jednostki samorządu terytorialnego (na podstawie uchwały właściwej rady albo sejmiku).

Grunty Skarbu Państwa

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata ustalona ustawowo: w pierwszym roku wynosi ona 60% i będzie maleć o 10% rocznie aż do 6. roku po przekształceniu.

Grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego, właściwy organ może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od tej opłaty na podstawie uchwały właściwej rady albo sejmiku.

Wyłączenia

Ustawy nie stosuje się do gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, położonych na terenie portów i przystani morskich oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Źródło: rządowy projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów (druk nr 2673).