Kiedy garnitur i inną odzież biznesową przedsiębiorca może wliczyć w koszty?

Organy podatkowe uznają zakup garnituru lub innej odzieży biznesowej za możliwy do zaliczenia jako koszt uzyskania przychodów, jeżeli m.in. na odzieży jest trwale umieszczone oznaczenie firmy.

Warunkami uznania wydatku za możliwy do zaliczenia jako koszt uzyskania przychodów są:

  • wydatek musi zostać poniesiony przez podatnika, tj. z własnych zasobów majątkowych,
  • definitywność wydatku, tzn. wartość wydatku nie może zostać zwrócona,
  • związek z prowadzoną działalnością gospodarczą – wydatek nie może mieć charakteru osobistego,
  • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
  • właściwe udokumentowanie,
  • wydatek nie może znajdować się w kręgu wydatków, które nie są uznawane za koszty uzyskania przychodów, m.in. koszty reprezentacji (katalog znajduje się w ustawie o PIT).

Wspomniane koszty reprezentacji powodują wiele rozbieżności interpretacyjnych, gdyż nie zostały przez ustawodawcę zdefiniowane i zasadność zaliczenia wydatku do kosztów reprezentacji albo kosztów reklamy (które w przeciwieństwie do kosztów reprezentacji są kosztem uzyskania przychodów) jest badana indywidualnie w każdym stanie faktycznym.

Należy zaznaczyć, że ciężar udowodnienia spełnienia wymaganych warunków spoczywa na podatniku.

Organ podatkowy w jednej z interpretacji (wnioskodawcą był przedstawiciel handlowy) stwierdził, że wydatki poniesione na odzież ze stałym oznaczeniem firmy (w widocznym miejscu), spełnia funkcję reklamową, gdyż zmierza do zwiększenia rozpoznawalności firmy na rynku, co w efekcie może wpłynąć na zwiększenie przychodów, a tym samym pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, służąc zachowaniu lub zabezpieczeniu funkcjonowania źródeł przychodów.

Organ jednoznacznie stwierdził, że wydatki poniesione na nabycie stroju biznesowego ze stałym oznaczeniem firmy pozostają w ścisłym związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i stanowią koszt uzyskania przychodu (w PIT). W konsekwencji, wydatki związane z zakupem koszul i garniturów (w tym także związane z ich czyszczeniem i praniem) oraz z wykonaniem monogramu lub herbu (loga) jako znaków identyfikujących przedsiębiorcę oraz firmę, będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalność.

Należy zaznaczyć, że indywidualna interpretacja podatkowa dotyczy tylko i wyłącznie przedstawionego w danym wniosku stanu faktycznego, jednak można się na nią powoływać w podobnych stanach faktycznych.

(dm)

Źródła: interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0114-KDIP3-1.4011.235.2017.2.IF); ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1991 r. nr 80 poz. 350 ze zm.).