Istotna zmiana dla sektora MŚP

Ważną zmianę dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (sektor MŚP) przewiduje projekt zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk nr 807).

Proponuje się wprowadzenie zasady, aby wszystkie projekty aktów normatywnych dotyczące praw i obowiązków majątkowych przedsiębiorców oraz ich praw i obowiązków wobec organów administracji publicznej były badane pod kątem ich wpływu na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a rezultat tych badań był obowiązkowym elementem uzasadnienia do projektu aktu normatywnego

Dla sektora MŚP byłoby to konkretne narzędzie pomocne przy określeniu konsekwencji prawno-gospodarczych projektowanych, wprowadzanych i zmienianych przepisów.

Sektor MŚP stanowi 99,8% ogółu przedsiębiorstw niefinansowych (w 2014 wg GUS) i – zgodnie z raportem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – generuje ok. 50% polskiego PKB.

Zmiana została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Ministrów i jest innowacyjną propozycją przepisu prawnego, który wprost stanowiłby o obowiązku organów państwowych badania wpływu planowanych regulacji na sektor MŚP.

Zobacz: Mikro, mały, średni i duży przedsiębiorca

(dm)