Internetowe Konto Pacjenta

Ministerstwo Zdrowia opracowało projekt ustawy związany z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjenta.

Zakres zmian

Zmodyfikowanych zostanie pięć ustaw związanych ze świadczeniem opieki zdrowotnej:

 • o systemie informacji w ochronie zdrowia,
 • o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • o zawodach pielęgniarki i położnej,
 • o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

Projekt przewiduje stworzenie każdemu pacjentowi indywidualnego Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

Za pośrednictwem IKP pacjent uzyska dostęp do:

 • informacji o udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej zgromadzonych w Systemie Informacji Medycznej (SIM) oraz raportów z udostępnienia danych ich dotyczących,
 • informacji o kwocie środków publicznych wydatkowanych na sfinansowanie udzielonych świadczeń,
 • informacji o posiadanym na dany dzień prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie tego prawa.

Ponadto za pośrednictwem IKP pacjent będzie mógł złożyć oświadczenie:

 • o wyrażeniu zgody na udostępnienie jednostkowych danych medycznych;
 • o wyrażaniu zgody na udzielenie informacji m. in. o stanie zdrowia innym osobom;
 • o wyrażeniu zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych.

Dostęp do IKP będzie możliwy za pośrednictwem elektronicznej platformy po wcześniejszym uwierzytelnieniu, np. poprzez użycie profilu zaufanego ePUAP.

Zmiany dla pielęgniarek i położnych

W zakresie zmian w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej projekt zakłada możliwość wykonania zlecenia lekarskiego po uprzednim badaniu za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Podobną możliwość przewiduje także dla lekarzy w zakresie wykonania badania lekarskiego.

Ponadto pielęgniarki i położne (posiadające uprawnienia do wystawiania recept) będą mogły bez badania pacjenta wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz receptę albo zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

Wejście w życie

Projektodawca zakłada, że wymienione powyżej funkcjonalności IKP będą wchodziły etapami.

W całości IKP miałoby zostać uruchomione nie później niż do dnia 1 stycznia 2020 r.

 

Źródło: projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjenta.