Informatyzacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

9 stycznia 2017 roku weszło w życie rozporządzenie usprawniające proces zakładania i podejmowania czynności w spółce z o.o.

Rozporządzenie precyzuje wymagania dotyczące założenia konta użytkownika w systemie teleinformatycznym, korzystania z niego, a także tryb i warunki uwierzytelniania czynności podejmowanych w systemie teleinformatycznym.

Konto po uwierzytelnieniu umożliwia m.in. zawarcie umowy spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy, podjęcie uchwały przez zgromadzenie wspólników przy wykorzystaniu wzoru, a także zmiany umowy spółki z wykorzystaniem wzorca uchwały zmieniającej umowę spółki.

Uchwały mogą być podejmowane w systemie teleinformatycznym wyłącznie przez spółkę z o.o., której umowa spółki została zawarta z wykorzystaniem wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

Odpowiednie akty wykonawcze wprowadzono również dla spółki jawnej i komandytowej.

Podstawa prawna:

  1. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym, a także wymagań dotyczących podpisu elektronicznego (Dz.U. z 2017, poz. 29),
  2. ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000, nr 94, poz. 1037).